KLUBBEN / OM KLUBBEN

Kartdata
Kartdata ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
KartdataKartdata ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Kartdata ©2019 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google
Kart
Satellitt

om klubben

Lillesand Rotaryklubb ble etablert i 1951.
Charterklubb er Grimstad Rotaryklubb.
Klubben har pr. 1. november 2017 - 33 medlemmer.                                          


VÅRE Vedtekter

Artikkel 1 – Navn
Klubbens navn er Lillesand Rotaryklubb. Klubben er medlem av Rotary International og er organisert under Rotary Distrikt 2290.

Artikkel 2 – Formål
Klubbens formål er å oppmuntre og engasjere medlemmer med ulik kompetanse og yrkesbakgrunn til kunnskapsutveksling, godt vennskap og samhold gjennom ulike felles aktiviteter av samfunnsmessig og sosial karakter. Klubbens verdi¬grunnlag bygger på Rotary’s idealer om at medlemmer med høy etisk standard og integritet, aktivt ønsker å gavne hverandre og samfunnet. Klubben kan støtte aktiviteter som gjennom¬føres av andre Rotary-klubber og Rotary International.

Artikkel 3 – Område
Klubben holder sine møter i Lillesand. Virkeområdet er Lillesand og Birkenes kommuner.

Artikkel 4 – Styret
Klubbens styre består av 3-5 styremedlemmer som velges blant klubbens medlemmer. Rotary bruker President som betegnelse på klubbenes leder. Ny president velges hvert år. Presidenten skal være styrets leder. Klubbens kasserer virker vanligvis over flere år og skal også være styremedlem. Neste (innkommende) president skal også alltid være styremedlem. Øvrige medlemmer av styret velges i samsvar med Rotary’s regler.
To styremedlemmer har i fellesskap signaturrett for klubben og kan meddele fullmakter ved behov.
Det skal avholdes minimum ett styremøte i kvartalet. Presidenten og annet styre-medlem kan innkalle til ekstraordinære styremøter når dette anses nødvendig. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styrets medlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende.

Artikkel 5 – Regnskap
Regnskapsåret går fra 1. juli til 30. juni. Kassereren har ansvaret for utarbeidelsen av regnskapet. En kvalifisert person blant medlemmene utpekes av årsmøtet til å se etter at årsregnskapene er utarbeidet og fastsatt i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er betryggende med forsvarlig kontroll.

Artikkel 6 – Medlemsmøter
Klubben skal avholde møter, samlinger eller andre typer arrangementer for medlem-mene minst 2 ganger i måneden. Møtene skal normalt avholdes mandager. Tid og sted skal bekjentgjøres i klubbens program og på klubbens internettside slik at medlemmer fra andre rotaryklubber får anledning til å delta. 

Artikkel 7 – Årsmøte
Årsmøtet holdes etter regnskapsårets slutt og senest innen 1. desember. Årsmøtet skal behandle følgende saker:
1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste.
2. Valg av referent og to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
3. Styrets beretning for siste år.
4. Regnskap bestående av resultatregnskap og balanse pr. 30.06.
5. Valg av styre for neste Rotary-år.
6. Velge en kvalifisert person blant medlemmene til å bistå kasserer som nevnt i artikkel 5..
7. Fastsettelse av kontingent og budsjett for neste år.
8. Forslag til vedtektsendringer.
9. Gjennomgang av retningslinjene for klubbens drift med eventuelle endringer (ref. artikkel 10).
10. Andre innkomne saker og forslag som er fremmet skriftlig til styret og som styret vurderer at årsmøtet skal behandle.

Årsmøtet fatter vedtak ved flertall av de fremmøtte. 10% av medlemmene kan kreve at styret innkaller til ekstraordinært årsmøte.

Artikkel 8 – Fremmøte
Klubben skal ha fokus på at medlemmene møter og trives. Det er ingen krav til fremmøte. 

Artikkel 9 – Endringer
Disse vedtektene underligger norsk lov. Vedtektene kan kun endres med to tredjedels flertall på ordinært eller ekstra¬ordinært årsmøte.

Artikkel 10 – Retningslinjer for ledelse og drift av klubben.
Utover hva som er regulert i disse vedtektene har styret ansvaret for å utarbeide, vedlikeholde og følge interne retningslinjer for ledelse og drift av klubben. Retningslinjene skal samsvare med Rotary’s lover og regler. Retningslinjene skal gjennomgås og godkjennes av årsmøtet.

Artikkel 11 – Oppløsning av klubben.
Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene, innkalles ekstraordinært årsmøte tidligst 2 måneder senere og senest 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket om oppløsning her gjentas med minst 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. Eventuelle gjenværende midler i klubben skal doneres til Rotary Foundation.

Lillesand, 16.10.2017

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Hotell Norge
Adresse: Strandgaten 3
Postnummer: 4790
Sted: Lillesand
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...